یادگاری در این گنبد دوار....

عشق شوری در وجود ما نهاد

                                            جان ما در بوته ی سودا نهاد

/ 2 نظر / 22 بازدید
مرد!

گفتگویی در زبان ما فکند جستجویی در درون ما نهاد...

اشنا

عشق شوري در نهاد ما نهاد...